Gospodarka Łowiecka

Gospodarka Łowiecka Koła „Jaworz”

Gospodarka Łowiecka Koła „Jaworz”Koło Łowieckie „Jaworz” z Limanowej dzierżawi obwód łowiecki oznaczony nr 162, który przed scaleniem był podzielony na trzy mniejsze obwody (nr 9,10 i 20 ). Teren obwodu sięga od m. Kłodne i Wysokie po Tymbark, Pasierbiec i Kamionkę Małą. Gospodarka łowiecka prowadzona jest przez poszczególnych członków koła w wyznaczonych częściach obwodu. Ogólną zasadą jest posiadanie przez myśliwego jednego paśnika dla zwierzyny płowej i dwóch posypów dla bażantów. W ostatnim okresie czasu, w związku ze zwiększeniem stanu jeleni w łowisku w rejonach jego występowania, budowane są gabarytowo większe paśniki służące do ich dokarmiania.

W liczbach stan ilościowy urządzeń łowieckich to:

- 80 szt. paśników dla zwierzyny płowej ( w tym 12 szt. dla jeleni)

- 105 szt. posypów dla bażantów

- 175 lizawek.

W ostatnich latach zwiększyła się aktywność myśliwych  w budowie ambon, powstało ich 12 szt. Budowane są w rejonach występowania dzika z własnych środków finansowych. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat koło podjęło prace nad reintrodukcją zająca. Do tej pory wsiedlono w łowiska ok. 150 szt. W miejscach jego zasiedlenia prowadzony jest wzmożony odstrzał lisa, a wstrzymany odstrzał zająca.

Myśliwi pracujący na rzecz łowiska średnio przepracowują około 2200 godzin rocznie (budowa urządzeń, remonty, dokarmianie), co daje około 35 na jednego członka, choć zaangażowanie poszczególnych członków jest zróżnicowane. Wartość przepracowanych godzin przeliczonych na podstawie sporządzonych protokołów czynności gospodarczych wynosi 61 879,00 zł co daje średnio na myśliwego 1100,00 zł.

Ze środków finansowych koła corocznie zakupywane jest zboże w ilości około 5 ton oraz sól w ilości 2 ton. Ponadto myśliwi deklarują pasze własne (siano, zboże, buraki, owoce itp.), średnio 8 ton rocznie. W ostatnim okresie podjęto przygotowanie kostek siana oraz sporządzono kiszonkę w ilości 5 ton. W okresie zimowym sprawdzona zostanie przydatność tej formy dokarmiania zwierzyny.

Jeleń szlachetny

W populacjach ustabilizowanych należy prowadzić gospodarowanie populacjami jelenia szlachetnego według poniższych zasad i z uwzględnieniem podanych wskaźników.

 

Struktura płci

Pożądana struktura płci powinna kształtować się w przedziale od 1:1 do 1:1,5 na korzyść łań.

 

Przyrost zrealizowany

W zależności od struktury płci, presji drapieżników, kłusownictwa i innych czynników wpływających na ubytki, przyrost zrealizowany może kształtować się w przedziale od 10 – 30% stanu wiosennego populacji. W uzasadnionych przypadkach np. straty wywołane przez wilki, klęski żywiołowe, przyrost zrealizowany może wynosić mniej niż 10%.

Sarna

Średnie zagęszczenie sarn w łowiskach polskich wynosi obecnie 2,36 osob./100ha powierzchni obwodów i wykazuje duże zróżnicowanie. Poniżej 2 osob./100 ha jest w 20 okręgach. Powyżej 4 osob./100 ha w czterech okręgach. Nawet na terenie jednego okręgu zagęszczenia wykazują znaczące różnice. Dlatego też gospodarowanie populacjami sarny wymaga od nas w najbliższym okresie szczególnej uwagi.

Dzik

Struktura płciowa

Należy dążyć do uzyskania struktury płci u dzików dorosłych w proporcji co najmniej 1:1, lub z niewielką przewagą osobników męskich.

 

Zagęszczenie

Trudno jest wyznaczyć optymalne, czy dopuszczalne wskaźniki zagęszczenia populacji, o tym bowiem decyduje przede wszystkim poziom szkód w uprawach rolnych limitujący możliwości finansowe dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Z punktu widzenia ochrony lasu zagęszczenie powinno być nawet wysokie, gdyż szkody w drzewostanach są minimalne, a dzik jest przede wszystkim bioindykatorem zagrożenia lasu przez niektóre owady oraz w znacznym stopniu może ograniczyć ich gradacje.

Reintrodukcja zająca

ReintrodukcjaKolejny raz w tym roku, dzięki dofinansowaniu ze Starostwa Powiatowego w Limanowej, zostały wpuszczone do naszych łowisk zające. Akcja trwa już kilka lat i jest spowodowana próbą odbudowy pogłowia szaraka po drastycznym spadku w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w całej Polsce.

 

Głównymi przyczynami takiej sytuacji są:

 

  • zwiększenie ruchu samochodowego
  • chemizacja rolnictwa
  • olbrzymi wzrost krukowatych które nie wiadomo z jakiego powodu zostały wprowadzone na listę zwierząt chronionych, właśnie kosztem populacji zająca, kuropatwy i licznych gatunków ptaków śpiewających
  • wzrost populacji lisów spowodowany prowadzoną od wielu lat akcją szczepień przeciw wściekliźnie
  • dużą ilością wałęsających się psów i kotów

Podkategorie

Selekcja osobnicza i populacyjna