1. Działka ewidencyjna nr 288 o pow. 0,2173 ha w obrębie trzecim w Limanowej stanowi własność Skarbu Państwa – księga wieczysta nr 41638 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Limanowej wydz. V ksiąg wieczystych.

2. W latach 1966 – 1973 wyżej wymieniona prowizoryczna strzelnica posiadała niskie obwałowanie (brak kulochwytu, stanowisk strzeleckich). Odbywały się tam strzelania młodzieży szkolnej ze szkół średnich w Limanowej tj. Liceum Pedagogiczne, Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Technikum Mechaniczne jak również członkowie Ligi Obrony Kraju z Limanowej i powiatu limanowskiego.

3. W latach 1974 -1978 strzelnica sportowa w Limanowej – Sowlinach staraniem pracowników i działaczy społecznych LOK Limanowa, za zgodą dawnych władz powiatowych oraz wojewódzkich (Nowy Sącz) została wybudowana w czynie społecznym na gruncie Skarbu Państwa i była przeznaczona do użytku przez młodzież szkolną i dorosłych w celu organizacji imprez strzeleckich prowadzonych przez limanowską organizację LOK-owską.  Wykonano pełne obwałowanie, zrobiono kulochwyt, jak również pomieszczenie zadaszone dla stanowisk strzeleckich.
W dniu 22 lipca 1978 została uroczyście oddana strzelnica sportowa w Limanowej – Sowlinach. Wydarzeniu towarzyszyły zawody strzeleckie z broni pneumatycznej i kulowej (Kbks, pistolet).

4. W latach 1999 -2004 strzelnica sportowa została przekazana w dzierżawę Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej. W tym czasie infrastruktura  zabudowy oddanego obiektu została zdewastowana, skradziono szafy metalowe oraz szereg pomocnych przedmiotów do prowadzenia zajęć strzeleckich.

5. Od 01 września 2004 do chwili obecnej strzelnica przekazana jest w dzierżawę Kołu Łowieckiemu „Jaworz” w Limanowej przez Starostę Powiatu Limanowskiego – 2004-2014 – Duchnik Roman, 2014-2024 – Puchała Jan.


6. W latach 2005-2006 Koło Łowieckie „Jaworz” wykonało remont obiektu, w tym: wykonano ogrodzenie, wymieniono konstrukcje dachu i pokrycia dachowego.

7. W latach 2011-2013 członkowie Ligi Obrony Kraju w Limanowej, Klub Strzelectwa Sportowego „Arcus” oraz młodzież KEN Tymbark, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych „Ekonomik”, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących pracowali przy remoncie i modernizacji strzelnicy sportowej. Wykonano następujące prace:  rozebranie starego kulochwytu, stworzenie nowego kulochwytu wraz z zadaszeniem, wykonanie przechwytywacza, zorganizowanie czterech stanowisk do strzelań z pistoletów wraz z zadaszenia nad tymi stanowiskami strzeleckimi , utworzenie stanowisk pod tarcze strzeleckie (statywy) do KBKS oraz pistoletu, zbudowanie placu przeznczonego na miejsca parkingowe, oznakowanie stanowisk strzeleckich (10), obicie pawilonu strzeleckiego blachą falowaną z zewnątrz i wewnątrz, zaimpregnowanie drewna. Wszystko to wykonano podczas I i II etapu remontu i modernizacji strzelnicy kulowej na łączną kwotę 50 tys. zł.

8. W dniu 04 czerwca 2012 Burmistrz Miasta Limanowa - zatwierdza regulamin strzelnicy sportowej zlokalizowanej przy ul. Kamiennej 1 (dopuszcza strzelnicę do użytkowania).
W związku z decyzją – można od tej pory prowadzić treningi strzeleckie, zawody strzeleckie z broni sportowej małokalibrowej.

9. Na strzelnicy sportowej  prowadzone są następujące zawody przez LOK Limanowa:
•    Zawody wewnętrzne LOK – cały rok, raz w miesiącu – Kbks, pistolet
•    Zawody „Strzelca Tymbark” – styczeń, luty – Kbks
•    Zawody „Srebrne Muszkiety” – marzec, kwiecień, maj – Kbks
•    Zawody „KEN Tymbark” – maj, październik – Kbks, pistolet
•    Zawody ZŻWP – czerwiec, wrzesień – Kbks, pistolet
•    Zawody służb mundurowych – czerwiec- Kbks, pistolet
•    Zawody z okazji Dni Limanowej – lipiec, sierpień – Kbks, pistolet
•    Zawody rejonowe ZŻWP – wrzesień,  październik – Kbks, pistolet
•    Zawody Koła Łowieckiego „Jaworz” – listopad – Kbks
•    Zawody inne okazjonalne

10. Współpraca z Kołem Łowieckim „Jaworz”:
Zarząd Ligii Obrony Kraju jak i cała organizacja powiatowa Ligii Obrony Kraju w Limanowej oraz Klub Strzelectwa Sportowego „ Arcus” są bardzo zadowoleni ze współpracy z Prezesem, Zarządem Koła, kolegami myśliwymi, opiekunem strzelnicy z ramienia Zarządu Koła Łowieckiego „Jaworz” (kol. Grzegorz Prędki).
Pragnę nadmienić, że na wniosek Prezesa Ligii Obrony Kraju Limanowa za wzorową współpracę z wyżej wymienioną organizacją następujący członkowie Koła Łowieckiego zostali odznaczeni:

•    Medalem XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego -
Szkarłat Maciej,
•    Brązowym medalem za zasługi dla LOK
Szkarłat Maciej, Trzupek Janusz, Michura Grzegorz, Musiał Jacenty, Jarecki Franciszek

Dodatkowe informacje -  LOK Limanowa
 25 maja 1970r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie wyraziło zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste terenu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Limanowej – Sowlinach przy ul. Świerczewskiego na rzecz Ligi Obrony Kraju – Zarząd Główny w Warszawie jako osoba prawna – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – wydz. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Limanowej po rozpatrzeniu wniosku LOK – Zarząd Główny w Warszawie w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste parceli l.kat.24 o pow. 3072 m2 stanowiącej wartość Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych miasta Limanowa

postanawia

oddać w użytkowanie wieczyste na rzecz LOK Zarząd Główny w Warszawie w/w parcelę stanowiącą własność Skarbu Państwa objętą KW nr 2280 gm. kat. Sowliny położoną w strefie peryferyjnej na okres 99-ciu lat – celem wzniesienia na niej obiektu dla potrzeb szkolenia motorowego oraz na siedzibę Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Limanowej. W chwili wydania niniejszej decyzji obiekty te zostały już pobudowane i obecnie są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Opracował: Lach Leszek
Limanowa 15 luty 2016